Εξοικονόμηση ενέργειας σε Επιχειρήσεις - Βιομηχανίες

Φεβ.19.2014 / tags: Χρήσιμα

power plant

Τα τελευταία χρόνια λόγω της αυξανόμενης τάσης του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, καθίσταται επιτακτική η μείωσή του, μέσω συστημάτων εξοικονόμησης. Το ενεργειακό κόστος αποτελεί σημαντικό κομμάτι των λειτουργικών εξόδων σε πολλές κατηγορίες επιχειρήσεων όπως:

  • Βιομηχανίες -Βιοτεχνίες
  • Ξενοδοχεία
  • Κτήρια γραφείων
  • Αποθήκες - Κτήρια Logistics

Η ENSTRUCT διαθέτοντας τεχνογνωσία αιχμής και προηγμένο τεχνολογικά εξοπλισμό, μελετά και υλοποιεί σχετικά έργα προτείνοντας πρωτοποριακές και καινοτόμες λύσεις.

Α. Διόρθωση συντελεστή ισχύος (cosφ)

Η συντριπτική πλειοψηφία των ηλεκτρικών φορτίων που είναι εγκατεστημένα εμφανίζουν κατανάλωση άεργου ισχύος. Ο βαθμός κατανάλωσης άεργου ισχύος εκφράζεται με το μέγεθος «Συντελεστής Ισχύος» (Σ.Ι.) ή cosφ. Ένα «καλό» φορτίο παρουσιάζει Σ.Ι. κοντά στη μονάδα (π.χ. 0,95-0,98) ενώ ένα «κακό» χαμηλότερες τιμές (π.χ. 0,7). Σημειώνεται ότι οι μεγάλοι εμπορικοί και βιομηχανικοί καταναλωτές ηλεκτρισμού επιβαρύνονται από τη ΔΕΗ με υψηλότερη χρέωση για χαμηλό συντελεστή ισχύος. Ο πλέον κατάλληλος τρόπος διόρθωσης του συντελεστή ισχύος είναι η εγκατάσταση πυκνωτών αντιστάθμισης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΟΦΕΛΗ

1. Μείωση παραμέτρων χρέωσης της ΔΕΗ

2. Μείωση ωμικών απωλειών σε καλώδια

3. Μείωση απωλειών σε Μετασχηματιστές

4. Μείωση της φθοράς του εξοπλισμού και αύξηση της διάρκεια ζωής του

5. Βελτίωση της ποιότητας της τάσης και μείωση απωλειών σε όλη την εγκατάσταση

Β. Εγκατάσταση φίλτρων αποκοπής αρμονικών

Τα τελευταία χρόνια, με την όλο και αυξανόμενη χρήση μη γραμμικών φορτίων, έχει παρουσιαστεί το φαινόμενο των αρμονικών σε όλες σχεδόν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Έτσι το ρεύμα των φάσεων δεν είναι ημιτονοειδούς μορφής αλλά παραμορφωμένο. Η επιβλαβής επίδραση των αρμονικών περνάει συχνά απαρατήρητη μέχρι να συμβεί μια αδικαιολόγητη αύξηση λογαριασμού της ΔΕΗ ή κάποια βλάβη που ενδεχομένως να είναι καταστροφική. Ο βέλτιστος τρόπος αποκοπής αυτών των αρμονικών ρεύματος και τάσης είναι η εγκατάσταση ειδικών φίλτρων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΟΦΕΛΗ

1. Βελτίωση συντελεστή ισχύος cosφ

2. Μείωση ωμικών απωλειών σε καλώδια

3. Μείωση απωλειών σε Μετασχηματιστές

4. Μείωση απωλειών σε κινητήρες

5. Μείωση κραδασμών σε κινητήρες

6. Μείωση παραμέτρων χρέωσης της ΔΕΗ

7. Μείωση της φθοράς του εξοπλισμού και αύξηση της διάρκεια ζωής του

Για την επίλυση των προβλημάτων, πραγματοποιούνται αναλυτικές μετρήσεις με ιδιόκτητα όργανα της εταιρείας, τα οποία καταγράφουν τα ηλεκτρικά μεγέθη της εγκατάστασης με συχνότητα δειγματοληψίας 100kHz. Μετά τη μελέτη των αποτελεσμάτων των μετρήσεων, προτείνονται εξειδικευμένες λύσεις.

Γ. Εξειδικευμένες μετρήσεις

Η Enstruct θεωρεί ότι η προηγμένη τεχνολογία είναι ουσιαστικός παράγοντας για ολοκληρωμένες και ουσιαστικές μελέτες.

Διαθέτουμε:

1. Ολοκληρωμένο σύστημα θερμογραφίας με θερμοκάμερες τελευταίας τεχνολογίας και λογισμικό ανάλυσης αποτελεσμάτων. Η θερμογραφία δίνει μετρήσεις ακριβείας και χρησιμοποιείται για:

Οπτικοποίηση ενεργειακών απωλειών

Ανίχνευση ελαττωματικών φωτοβολταικών πάνελ

Ανίχνευση ελλιπούς ή ελαττωματικής μόνωσης

Διαρροές θερμού ή ψυχρού αέρα

Ανίχνευση υγρασίας στη μόνωση, σε οροφές και τοιχοποιίες, σε εσωτερικά ή και εξωτερικά τμήματα του κτηρίου

Προσδιορισμός θερμογεφυρών

Προσδιορισμός σημείων ανάπτυξης μούχλας

Προσδιορισμός σημείων συμπύκνωσης υδρατμών

Ανίχνευση διαρροών σε στέγες

Ανίχνευση διαρροών σε σωληνώσεις

Ανίχνευση σφαλμάτων σε ηλεκτρικά δίκτυα

2. Ολοκληρωμένο τριφασικό σύστημα αντιμετώπισης προβλημάτων. Αναλυτής και καταγραφέας ποιότητας ηλεκτρικής ενέργειας. Μετρά κάθε παράμετρο ισχύος: τάση, ρεύμα, συχνότητα, ισχύ, ενέργεια, συντελεστή ισχύος, ασυμμετρία φάσεων, αρμονικές και ενδιάμεσες αρμονικές. Εντοπίζει φαινόμενα όπως βυθίσεις τάσης, υπερτάσεις, διακοπές και ραγδαίες αλλαγές τάσης.

3. Κορυφαίο σύστημα laser για μέτρηση αποστάσεων, εμβαδών, κλίσεων ακόμα και σε απρόσιτα σημεία με ασύρματη μεταφορά δεδομένων.

Δ. Εγκατάσταση συστήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ένας απλός και διαδεδομένος τρόπος εξοικονόμησης ενέργειας είναι η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος , η παραγωγή του οποίου θα προορίζεται για ιδία κατανάλωση. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πετύχουμε τα εξής:

Εξοικονόμηση κόστους ενέργειας έως και 100%.

Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής της ΔΕΗ

Ευελιξία σε μελλοντική αύξηση ή μείωση της απαιτούμενη ισχύος.

Αποφυγή γραφειοκρατίας για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και παραγωγής.

Ανεξαρτητοποίηση από την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ.